Učím se v práci

SOLEDPRO s.r.o. - váš spolehlivý partner

Název projektu:  Učím se v práci
Číslo operačního programu: CZ.1.04
Číslo globálního grantu: CZ.1.04/1.1.02
Název globálního grantu: Adaptabilita a konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 23
Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/23.00345
Datum realizace: 1.10.2009 – 30.9.2011
Realizátor: SOLEDPRO s.r.o.

Cílem tohoto projektu je zvyšování adaptability a kvalifikace zaměstnanců mikropodniků. Tím se výrazně zvýší i celková konkurenceschopnost těchto podniků. Projekt byl úspěšně ukončen.

loga partnerů

Popis projektu:

Řešitel má v úmyslu projekt Učím se v práci (USP) realizovat z důvodů nutnosti přispění k větší adaptabilitě a konkurenceschopnosti mikropodniků, angažovaných v projektu USP. Projekt je určen pro cílovou skupinu zaměstnanců mikropodniků v regionu Ústí nad Labem. Realizací projektu USP chce řešitel dosáhnout zvýšení vědomostní úrovně zaměstnanců mikropodniků a tím sekundárně větší adaptability a konkurenceschopnosti jejich zaměstnavatelských subjektů. Realizací projektu chce řešitel dále dosáhnout naplnění multiplikačních efektů a splnění parametrů udržitelného rozvoje. Řešitel chce naplnit cíle projektu vzdělávacími a motivačními aktivitami, jako jsou: pracovní a bilanční diagnostika, vzdělávacím procesem s těmito komponenty: zvýšení gramotnosti v IT, jazykovou přípravou, zlepšení orientace v oblasti pracovního práva, osobnostní psychologie. Účasníci projektu projdou v jeho průběhu 3 vzdělávacími cykly a 3 cykly, kdy si budou nabyté znalosti ověřovat na svých pracovištích.

Cílové skupiny projektu:

Zaměstnanci

Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny. Jak je popsáno výše, potřeby cílové skupiny jsou: zvýšení obecné vědomostní úrovně účastníků projektu (UP) a tím i zvýšení jejich hodnoty na trhu práce, snížení fluktuace a zvýšení produktivity práce. Klíčové aktivity projektu jsou zvoleny, chronologicky seřazeny a naplánovány tak, aby je zaměstnanci byli schopni postupně zvládnout. Jejich obsah, popsaný v sekci Klíčové aktivity je volen tak, aby přesně kopíroval potřeby zaměstnanců vzhledem k situaci na jejich pracovištích a tím bylo dosaženo splnění cílů projektu.
Zaměstnanci absolvují aktivně vzdělávací proces, popsaný v Klíčových aktivitách, zapojí se do části teoretické formou aktivní účasti na teoretických přednáškách, získané znalosti si ověří v praxi a osvojí si dovednosti, potřebné k následnému vyvíjení projektových aktivit i po skončení podpory OP LZZ. Cílová skupina byla kvalitativně i kvantitativně vybrána tak, aby s ohledem na kapacitní možnosti Žadatele mohla efektivně absolvovat vzdělávací program a tím byly naplněny cíle projektu USP.

Zaměstnavatelé

Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny. Jak je popsáno výše, potřeby cílové skupiny jsou: zvýšení obecné vědomostní úrovně účastníků projektu (UP) a tím i zvýšení jejich hodnoty na trhu práce, snížení fluktuace a zvýšení produktivity práce. Majitelé mikropodniků -zaměstnavatelé mají navíc potřeby zlepšit své znalosti v oblasti psychologie jednání se zaměstnanci a s obchodními partnery, v oblasti pracovního práva a důležité jsou též jejich potřeby z oblasti jazykových znalostí. Klíčové aktivity projektu jsou zvoleny, chronologicky seřazeny a naplánovány tak, aby je zaměstnanci byli schopni postupně zvládnout. Jejich obsah je volen tak, aby přesně kopíroval potřeby zaměstnanců vzhledem k situaci na jejich pracovištích a tím bylo dosaženo splnění cílů projektu.

Projekt sleduje zlepšení adaptability a konkurenceschopnosti mikropodniků a zaměstnavatelé jsou významnou cílovou skupinou, se kterou se bude v projektu pracovat. Zaměstnavatelé společně se svými zaměstnanci absolvují aktivně vzdělávací proces, popsaný v Klíčových aktivitách, zapojí se do části teoretické formou aktivní účasti na teoretických přednáškách, získané znalosti si ověří v praxi a budou vedoucími osobnostmi v organizování následného vyvíjení projektových aktivit i po skončení podpory OP LZZ. Mikropodniky jsou specifickými subjekty, kde s ohledem na malý počet zaměstnanců se přímo zapojují do pracovního procesu i jejich majitelé, a proto absolvují vzdělávací proces, popsaný v Klíčových aktivitách všichni společně. Cílová skupina byla kvalitativně i kvantitativně vybrána tak, aby s ohledem na kapacitní možnosti Žadatele mohla efektivně absolvovat vzdělávací program a tím byly naplněny cíle projektu USP.Aktuální činnosti