Teplo pro Mojžíř – J.Plachty 192

SOLEDPRO s.r.o. - váš spolehlivý partner

Projekt byl vypracován a realizován výzvy dle výzvy IOP „Regenerace bytových domů“. Žadatelem projektu je SVJ Jindřicha Plachty 192 v Ústí nad Labem. Projekt byl úspěšně ukončen.

loga partnerů

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:

Řešený obytný dům je postaven ve stavební soustavě T-06. Jedná se o typový strukturální objekt tvořený jedním dilatačním celkem o jednom vchodu.Objekt má 8 nadzemních podlaží a jedno podzemní, částečně zapuštěné pod terén. V 1.-8.NP jsou byty, v 1.PP je domovní vybavení.Současný stav bytového panelového domu nesplňuje Vyhlášku č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Ta je souborem požadavků, které interpretují veřejný zájem ve výstavbě a to: mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, úspora energie a ochrana tepla. Nezateplené obvodové panely budovy mají v současné době vady, které plynou jednak z technologie výroby, jednak ze způsobu montáže budovy. Mezi nejpodstatnější patří zatékání vody spárami do objektu, nedostatečná tepelná izolace v detailech a stycích obvodového pláště apod. Obvodové stěny 1.PP mají místy porušené povrchové úpravy. Svislá hydroizolace je ukončena nad okapovými chodníčky, lokálně je popraskaná a dochází k zatékání do suterénních prostor v 1.PP. Tmel ve spárách mezi dílci je vlivem stáří degradovaný. Vnější hrány lodžiových stropních panelů jsou v několika případech narušeny, vyskytují se v nich trhliny. Některé trhliny jsou narušeny v ploše, nátěr Sadurit je odloupaný, nakorodovaná výstuž způsobuje odloupávání nedostatečné krycí vrstvy betonu. Ocelové lodžiové zábradlí bylo v nedávné době vyměněno, je však nutné provedení nového způsobu jeho ukotvení, současný stav je nevhodný pro návaznosti dalších úprav. V nedávně době byla provedena rekonstrukce střechy s provedením jejího dodatečného zateplení. Současný stav střechy nevykazuje žádné závady.Výplně otvorů v 1.-8.N.P. byly v nedávné době vyměněny za nová plastová. Okna v 1.PP jsou ocelová sklápěcí, zasklené čirým sklem. Ocelové profily korodují, okna mají nedostatečné tepelně technické vlastnosti.

Oplechování parapetů a říms pod lodžiemi apod. je provedeno z ocelového pozinkovaného plechu opatřeného neudržovaným původním nátěrem. Rozměry oplechování neumožňují provedení opravy obvodového pláště. Na předloženém schodišti hl.vstupu se vyskytují statické poruch, zejména lokálně odpadlý beton ze schodnic a obnažená výstuž na schodnicích, většina teracových stupňů je porušená. V hlavním vstupu do objektu je porušená keramická dlažba a hydroizolace. Vstupní dveře hlavní do objektu jsou ocelové s drátosklovou výplní, ocelové prvky korodují. Vedlejší dveře jsou jednokřídlé. Hlavní dveře i dveře vedlejší mají nedostatečné tepelně technické vlastnosti.Rekonstrukcí objektu dojde k odstranění statických vad a poruch na objektu , k technickému zhodnocení a prodloužení životnosti stavby.Úpravami stavebního objektu dojde ke zlepšení technických vlastností obálkových konstrukcí a zároveň budou vytvořeny stavebně technické podmínky pro úspory tepla na vytápění.. Budou tím i splněny požadavky ČSN 730540-2 na jednotlivé dotčené stavební konstrukce.

Cíle projektu:

Primárním cílem je zlepšení situace panelového domu na problémovém sídlišti. Dílčím cílem je výrazné zlepšení energetického stavu předmětného objektu. Navržené technické úpravy a stavební práce budou mít přímý dopad na úsporu topné páry pro objekt v řádu až 25%. navržených úprav je odstranění statických vad a poruch na objektu, zateplení obvodového pláště a výměna vstupních dveří do objektu, rekonstrukce vstupního předsazeného schodiště, sanace hydroizolace svislých stěn 1.PP a navazující práce, sanaci stropních lodžiových panelů včetně nové hydroizolace podlah k zabránění zatékání vody do nosných konstrukcí a nové dlažby.

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Projekt řeší zvýšení kvality života pro obyvatele problémových sídlišť a zkvalitní technický stav domu postaveného v hromadné bytové výstavbě a to prostřednictvím regenerace bytového domu v souladu s prioritní osou programu 5 – národní podpora územního rozvoje a podporovanou aktivitou 5.2.b) (Regenerace bytových domů). Projekt je zcela v souladu s IPRM Ústí nad Labem, Opatřením 2 – Regenerace bytových domů, v jehož rámci byla vydána aktualizovaná Výzva k podávání projektových žádostí.

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

V přípravné fázi projektu bylo osloveno několik firem,zpracovávající projektovou dokumentaci pro stavební řízení a zadání stavby,z nichž byl vybrán autorizovaný Ing.Slavomír Kysela, který projektovou dokumentaci zpracoval v souladu s vyhláškou č.137/1998 Sb. o obecně-technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhl. č. 491/2006 Sb., a 502/2006 Sb. Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 148/5007 Sb. bylo zajištěno dodavatelský firmou DEKPROJEKT s.r.o. Praha. U hasičského záchranného sboru ústeckého kraje bylo zajištěno vydání stanoviska potřebného pro vydání stavebního povolení. Po zajištění všech uvedených dokumentů byla na stavebním úřadě MmÚL podána žádost o vydání stavebního povolení. Stavební povolení bylo vydáno a je pravomocné. Výběr vhodného dodavatele stavebních prací na základě vyhlášení výběrového řízení ( po vydání potvrzení o způsobilosti projektu ), V průběhu přípravné fáze projektu osoby pověřené vypracováním žádosti konzultovali její řádné vyplnění se zástupci Odboru strategického rozvoje MmÚL.

Popis aktivit v realizační fázi projektu:

Zajištění odborného stavebního dohledu při samotné realizaci projektu (provádění díla), samotná realizace stavby – odstranění statických vad a poruch na objektu, zateplení obvodového pláště a výměna vstupních dveří do objektu, rekonstrukce vstupního předsazeného schodiště, sanace hydroizolace svislých stěn 1.PP a navazující práce, sanaci stropních lodžiových panelů včetně nové hydroizolace podlah k zabránění zatékání vody do nosných konstrukcí a nové dlažby

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

Jedním ze způsobů zajištění udržení výsledků projektu po jeho dokončení bude provádění pravidelných kontrol a pravidelné údržby a to ve spolupráci SVJ s dodavatelskou firmou na základě smluvního vztahu . Dále pak pravidelné obnovování revizí. Po skončení projektových aktivit ( do 3 měsíců ) bude Žadatel projektu a Zhotovitel stavebního díla v pravidelném dvoutýdenním kontaktu formou osobních schůzek. Po skončení projektových aktivit ( do12 měsíců ) bude Žadatel projektu a Zhotovitel stavebního díla v pravidelném měsíčním kontaktu formou elektronickou a korespondenční. O projednávaných bodech a opatřeních z nich vyplývajících budou obyvatelé domu informováni na pravidelných domovních schůzích a pídemnme na veřejné nástěnce u vchodu do objektu.Obyvatelé domu budou rovněž pravidleně informováni o hodnotě díla, jeho prospěšnosti na úsporu financí a lepší funkce topného systému. Z informací, předávaných obyvatelům bude vyplývat také skutečnost, jak se mají chovat tak, aby nezpůsobovali opotřebení, popř. ničení díla. Uvedená opatření přispějí k udržení výsledků projektu.

Připravenost projektu k realizaci:

Projekt chce Žadatek považovat za připravený pomocí těchto dokumentů a přípravných úkonů: Projektová dokumentace v souladu s vyhláškou č.137/1998 Sb o obecných požadavcích na výstavbu, ve znění vyhl. č.491/2006 Sb a 502/2006 Sb., průkaz energetické náročnosti budov v souladu s vyhl. 148/2007 Sb., stavební povolení v právní moci, vyplněná žádost Benefit 7, vybraný dodavatel stavebních prací na základě výběrového řízení, které bude realizováno až po vydání potvrzení o způsobilosti projektu, vybraný odborný stavebně-technický dozor žadatele, zajištěné financování projektu. Technické zajištění realizace: vyřízená žádost u příslušného úřadu (odbor ŽP) o zábor veřejného prostranství pro výstavbu lešení. Stanovení zásad organizace výstavby, kterými budou především: domluvení odběrného místa pro vodu a el.energii, vyhrazení uzamykatelného prostoru pro dodavatelskou firmu k ukládání stavebního nářadí, materiálu a ke zřízení šatny. Zajištění mobilního WC, vymezení pracovního prostoru se zákazem vstupu nepovolaných osob, zajištění bezpečného přístupu k budově, zákazy vstupů do lodžií během realizace a provedení nezbytných opatření k zamezení vstupu. Odpad bude ukládán do kontejneru a následně odvezen a likvidován oprávněnou osobou.Průběžný úklid staveniště. Zajištění potřebných dokladů – certifikáty, atesty, zkoušky , ke kolaudaci.